● Rejestry (zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego)

Rejestr zaciągniętych kredytów:

    • brak

    Rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. kwoty 4242,00) zł:

    • Wpłata z dn. 14.02.2024 r. – Wojciech Sołtys (Sulechów) – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)